Voorwaarden

The below applies to the BirdChallenge website domain which you are currently visiting. By using this website you agree to this disclaimer.

Artikel 1: Definities

 1. BirdChallenge - de rechtspersoon NesselTech B.V.
 2. Gebruiker - de natuurlijke persoon die een account aanmaakt en/of gebruikt op BirdChallenge
 3. Bedenktijd - de termijn waarbinnen de gebruiker gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
 4. De website - het domein www.birdchallenge.nl
 5. Modelformulier voor herroeping - het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping

Artikel 2: Identiteit van BirdChallenge

NesselTech B.V.
Van der Capellenstraat 11
2593XC Den Haag

KvK-nummer: 73143057

BTW-identificatienummer: NL859371682B01
(IBAN) rekeningnummer: NL51 ASNB 0781 2470 71
BIC: ASNBNL21

Artikel 3: Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de gebruiker van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Het afsluiten van de overeenkomst wordt bevestigd op het bij ons bekende e-mailadres en is terug te vinden op de profielpagina van de gebruiker.

Artikel 4: Prijs

 1. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 5: Betaling

 1. De door de gebruiker verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn. Deze termijn vangt aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De volgende betalingsmogelijkheden worden geboden: iDeal, PayPal en creditcard (Visa, Mastercard, American Express, Maestro, CartaSi, Cartes Bancaires).
 3. De gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BirdChallenge te melden.

Artikel 6: Levering en verlenging

 1. De in de overeenkomst aangeboden dienst wordt de gebruiker geleverd direct of ten minste binnen één dag na het afsluiten van de overeenkomst.
 2. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd en is na de eerste verlenging per maand opzegbaar met een opzegtermijn van één maand.

Artikel 7: Herroepingsrecht

 1. De gebruiker kan de overeenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 3. De gebruiker kan de overeenkomst gedurende de bedenktijd ontbinden door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping onderaan deze pagina.

Artikel 8: Informatievoorziening

 1. BirdChallenge geeft geen garantie met betrekking tot de actualiteit, nauwkeurigheid of kwaliteit van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd en / of gearchiveerd, noch aanvaardt BirdChallenge enige verantwoordelijkheid voor andere organisaties, bedrijven en particulieren die informatie verstrekken op deze website.
 2. Alle informatie op deze website met betrekking tot producten en diensten geleverd door BirdChallenge kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Er worden redelijke inspanningen geleverd om de juistheid en integriteit van alle hier verstrekte informatie te waarborgen, maar BirdChallenge is niet verantwoordelijk voor drukfouten, verouderde informatie of fouten.
 3. BirdChallenge geeft geen garantie, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen enkele wettelijke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie op deze website.

Artikel 9: Externe bronnen

 1. Bepaalde links op deze website leiden naar bronnen op servers die niet worden onderhouden door BirdChallenge of onder haar controle staan. BirdChallenge is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites waarnaar wordt verwezen of voor de beschikbaarheid van toegang tot dergelijke websites.

Artikel 10: Auteursrecht

 1. Alle inhoud, afbeeldingen, merken, ontwerpen, logo's en ander intellectueel eigendom die op deze website verschijnen, zijn eigendom van BirdChallenge, tenzij anders vermeld, met uitzondering van door gebruikers geüploade inhoud. Alle rechten voorbehouden.
 2. Het auteursrecht en eigendom blijven bij de auteur van de geüploade inhoud, maar de gebruiker verleent BirdChallenge een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om alle inhoud die u op BirdChallenge plaatst te gebruiken en vertegenwoordigt en garandeert aan BirdChallenge dat de inhoud eigendom is van de gebruiker of dat de gebruiker is geautoriseerd om de inhoud te vertegenwoordigen of te verspreiden, en het is BirdChallenge vrij om de inhoud te publiceren, verspreiden en gebruiken zoals bepaald in deze voorwaarden zonder toestemming of enige licentie van een derde partij.
 3. Deze licentie blijft bestaan ​​gedurende de periode waarin de inhoud op BirdChallenge wordt gepost en wordt automatisch beëindigd bij het verwijderen van de inhoud van BirdChallenge. (Dit is nodig om de door de gebruiker geüploade inhoud op de website te tonen.)
 4. De licentie die aan BirdChallenge is verleend, omvat het recht om inhoud volledig of gedeeltelijk te gebruiken voor promotionele redenen en om inhoud te distribueren en te herdistribueren naar andere partijen, websites, geautoriseerde agenten, applicaties en andere entiteiten, op voorwaarde dat dergelijke inhoud wordt toegeschreven in overeenstemming met de vereiste credits zoals de (gebruikers)naam.
 5. Door de gebruiker geüploade inhoud zal nooit aan derden worden verkocht zonder toestemming van de gebruiker.
 6. Als gebruiker bent u alleen geautoriseerd om documenten op deze website te bekijken, kopiëren, afdrukken en verspreiden, zolang (1) het document alleen voor informatieve doeleinden wordt gebruikt en (2) elke kopie van het document (of deel van daarvan) de volgende vermelding bevat: Copyright 2020 BirdChallenge, of als u het auteursrecht van de inhoud bezit.
 7. Gebruik voor commerciële doeleinden van materiaal op deze website kan worden aangevraagd via info@birdchallenge.nl. Bovendien behoudt BirdChallenge zich het recht voor om alle inhoud die door de gebruiker naar de website zijn geüpload te verwijderen, en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het uploaden van media door de gebruiker, resulterend in inbreuk op het auteursrecht van een derde partij.

Artikel 11: Beschikbaarheid

 1. Er wordt alles aan gedaan om de website soepel te laten werken. BirdChallenge neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en is niet aansprakelijk voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen buiten onze controle.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Aan: NesselTech B.V.
E-mail: info@birdchallenge.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]

herroept/herroepen*.

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Privacy

Deze site maakt geen gebruik van tracking cookies, adverteerders, of analytics. Wel gebruikt het Google-services, de interactie waarmee door Google geanalyseerd kan worden.

Spambeveiliging: Google reCAPTCHA (Gebruiksgegevens)

Kaarten: Google Maps (Gebruiksgegevens, locatie (na geven van goedkeuring))